Tere tulemast Tallinna Laagna Gümnaasiumi!

vastu

Vastuvõttu 1. klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9, §7 lg 5, §10) ning Tallinna Laagna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

Esimesse klassi astumise info Haridusameti kodulehel.

Palume kinnitada õppima asumine või koolikohast loobumine hiljemalt 10. juuniks 2018 eKoolis või teatada e-posti aadressile katri.truu@laagna.edu.ee.

Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. Kui Te ei ole 10. juuniks 2018 teatanud koolikoha vastuvõtmisest, saame Teie lapse kooli vastu võtta ainult vabade kohtade olemasolul.

Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid  (palume hiljemalt 3. juuliks 2018 tuua kooli kantseleisse E-R 09.00 – 14.00):

 1. Lapse tervisekaart (väljastab perearst)
 2. Digifoto fail õpilaspileti jaoks edastada e-postiaadressile katri.truu@laagna.edu.ee
  – faili nimi peab olema lapse isikukood,
  .jpg laiendiga
  – foto suurus peab olema vähemalt 400 dpi, kuid soovitavalt max 4MB.
 3. Vanema avaldus kooli blanketil (saab täita ka koolis)
 4. Lapse sünnitunnistus/tõend
 5. Koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus peale lõpetamist)
 6. Oma kooli õpilasipäeviku hind on 3,50€. (Tallinna Laagana Gümnaasiumis on kujunenud traditsiooniks, et kõikidel 1.-6. klassi õpilastel on oma kooli päevik. Õpilaspäeviku nõue toetab õpilase vastutustunde kujunemist oma kohustuste täitmisel. Igal aastal uueneb päeviku siselehtedel olev kooli puudutav info, st tundide ajad, õpetajate kontaktid jne. Nii on õpilasel alati vajalik info käepärast.)

 

Vastuvõttu 10. klassi reguleerivad Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

10. KLASSI KATSETELE REGISTREERIMISE VORM

2018/2019. õppeaastal Tallinna Laagna Gümnaasiumi 10. klassi kandideerijad saavad valida kahe õppesuuna vahel:

 • Tervishoid
 • Infotehnoloogia.

Tallinna Laagna Gümnaasiumis on B2-tasemel võõrkeeleks inglise keel või saksa keel, B1-tasemel võõrkeeleks vene keel ning kolmandaks võõrkeeleks saksa või prantsuse keel.

10. klassi võetakse õpilasi vastu konkursi alusel. Konkursi kriteeriumid on:

 • 9. klassi tunnistuse 7 aine keskmine hinne (eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel, ajalugu, bioloogia, füüsika);
 • eesti keele testi tulemus;
 • matemaatika testi tulemus;
 • inglise keele testi tulemus;
 • vestlus.

Registreerumine 10. klassi katsetele toimub 01.03-01.04.2018 kooli kodulehel.

10. klassi sisseastumiskatsete I voor (kirjalikud testid) toimub 3. aprillil 2018 algusega kell 15.00.

Sisseastumistestidele tulijal peavad kaasas olema:

 • ID-kaart või õpilaspilet;
 • kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator;
 • 9. klassi tunnistuse või eKooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia.

10. klassi sisseastumiskatsete II voor (vestlusvoor) toimub ajavahemikul 09.04-20.04.2018. Sellest teavitatakse õpilast e-posti teel hiljemalt 06. aprillil 2018. kella 16.00-ks.

Katsete tulemuste ja tunnistuse põhjal moodustatakse pingerida, mille alusel pakutakse õpilastele kohta gümnaasiumis. Sellest teavitatakse õpilast e-posti teel hiljemalt 30. aprillil 2018 kella 16.00-ks.

Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud hiljemalt 29. juuniks 2018. a. kantseleisse (E-R 09.00 – 14.00) vajalikud dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, isiklik avaldus kooli vastuvõtmiseks koos lapsevanema nõusolekuga ning isikut tõendava dokumendi koopia). Nimetatud tähtajaks dokumentide mitteesitamisel kaotab õpilane koha.

Lisainformatsioon: laagna@laagna.edu.ee, tel. +372 6327 323.